Człowiek nie jest bez skazy i nigdy nie jest zadowolony,z tego co ma

Wyszukano 501 haseł

(08) 224 01 Gerhard Kobler - kom. pras, Europeistyka II rok Prawo UE, Ćwiczenia
Press and Information Division PRESS RELEASE No 79/0330 September 2003 Judgment of the Court of Justice on the reference for a preliminary ruling in Case C-224/01 Gerhard Köbler vRepublic of AustriaA MEMBER STATEIS LIABLE FOR THE DAMAGE CAUSED TO AN INDIVIDUAL BY AN...

(2370) algebra struktury algebraiczne, stud, I semsetr, ALGEBRA
StrukturyalgebraicznemgrZofiaMakara28pa¹dziernika20031PodstawowetypystrukturalgebraicznychDziałaniemwewn¦trznymwzboirzeA,krótkozwanym-działaniemwA,nazywamyka»deodwzorowanieiloczynukarytezja«skiegoA×AwzbiórA.Działaniaokre±lonewzbiorzeAnazywamy:•ł¡cznym,je»eli8a,b,c2A(ab)c=a(bc)•przemiennym,je»eli8a,b2A(ab)=(ba)Elemente2Anazywamyneutralnym,je»eli:8a2A(ae)=(ea)=aJe»eliwzbiorzeAistniejeelementneutralnye,wzgl¦demdziałania,toje±li8a,b2A(ab)=(ba)=ewówczaselementbnazywamyelementemsymetrycznymwzgl¦demelementua.Przykład1Elementemneutralnymdodawania,oznaczanegojako+(dzia-łaniaaddytywnego)jest0(zero),za±elementemsymetrycznymdoa,zwa-nymprzeciwnymjest−a.Przykład2Elementemneutralnymmno»enia(działaniamultiplikatywne-go),oznaczanegojako·jest1(jeden),za±elementemsymetrycznymdoa,zwanymodwrotnymjesta−1.Je»eliwzbiorzeAokre±lones¡dwadziałaniaorazorazspełniones¡warunki:8a,b,c2Aa(bc)=(ab)(ac)18a,b,c2A(ab)c=(ac)(bc)todziałanienazywamyrozdzielnymwzgl¦dem.Działaniemzewn¦trznymwzbiorzeAnazywamyodwzorowanie,takie,któreprzekształcaA×BwzbiórA.Strukrur¡algebraicn¡nazbiorzeAnazwywasi¦±ci±leokre±lonyzbiórokre-±lonychnanimdziała«wewn¦trznych,orazdziała«zewn¦trznych.Definicja1Półgrup¡nazywamystruktur¦algebraiczn¡(zwan¡równie»systemem,zespołem)(A,),wktórejdziałaniejestł¡czne.Przykład3Dodawaniewzbiorzeliczbrzeczywistychjestpodgrup¡(R,+),poniewa»dladowolnychliczba,b,c2Rzachodzi,»e(a+b)+c=a+(b+c).Definicja2Grup¡nazywamystruktur¦algebraiczn¡(A,),wktórejdzia-łanie:•jestdziałaniemł¡cznym;•posiadawzbiorzeAelementneutralny;•dlaka»degoelementuzezbioruAposiadaelementsymetryczny.Ponadto,je»elidziałaniejestprzemiennetogrup¦nazywamyprzemienn¡lubabelow¡.Przykład4Dodawaniewzbiorzeliczbrzeczywistychjestgrup¡abelow¡(R,+),poniewa»dladowolnychliczba,b,c2Rzachodzi,»e(a+b)+c=a+(b+c),awi¦cjestł¡czne.Ponadto,posiadaelementneutralny0idlaka»-degoa2Relementsymertyczny(przeciwny)−aorazdlaka»degoa,b2Rzachodzi,»ea+b=b+a.Przykład5Mno»eniewzbiorzeliczbrzeczywistychniejestgrup¡(R,·),poniew»element0nieposiadaelementuodwrotnegowzbiorzeliczbrzeczy-wistych.Natomiast(R−{0},·)jestgrup¡abelow¡.Definicja3Pier±cieniemnazywamystruktur¦algebraiczn¡(A,,),któraposiadanast¦puj¡cewłasno±ci:•(A,)jestgrup¡abelow¡;•działaniejestł¡czne;•działaniejestrozdzielnewzgl¦dem.2Je»eliponadtodziałaniejestprzemienne,wówczasdanypier±cie«nazywa-myprzemiennym.Za±je»eliwzbiorzeAistniejeelementneutralnydziałaniatotakipier±cie«nazywmypier±cieniemzjedno±ci¡.Natomiastpier±cieniemcałkowitymnazywamypier±cie«niezerowy,prze-miennyzjedno±ci¡.Uwaga1Niecheoznaczaelementneutralnydziałaniawpier±cieniu(A,,),wówczaselementya2A−{e}spełniaj¡cewarunek:ab=0lubba=0,gdziea2A−{e}nazywamydzielnikamizera.Przykład6ZbiórliczbcałkowitychZzdziałaniamidodawania(+)imo-»enia(·)jestpier±cieniem(Z,+,·),poniewa»dodawaniewzbiorzeliczbcał-kowitychtworzygup¦abelow¡,za±działaniemno»eniajestprzemienneiroz-dzielnewzgl¦demdodawania.Definicja4Ciałemnazywamystruktur¦algebraiczn¡(A,,),któraposia-danast¦puj¡cewłasno±ci:•(A,)jestgrup¡abelow¡;•(A−{e},)jestgrup¡;•dziłaniejestrozdzielnewzgl¦dem.Je»eliponadtodziałaniejestprzemienne,wówczasdaneciałonazywamyciałemprzemiennym.Przykład7ZbiórliczbrzeczywistychRzdziałaniamidodawania(+)imo-»enia(·)jestciałem(R,+,·),poniewa»dodawaniewzbiorzeliczbcałkowi-tychtworzygup¦abelow¡,za±działaniemno»eniawzbiorzeliczbrzeczy-wistychzawyj¡tkiemzeraR−0tworzygrup¦.Ponadto,działanie·jestrozdzielnewzgl¦dem+.2Zadania1.Zbada¢,czystruktura(N,+)jestgrup¡.2.Zbada¢,czystruktura(A,+)jestgrup¡,je»eliAjestzbioremliczbpostacia2+bp3,a,b2Q.3.Zbada¢,czystruktura(R,)jestgrup¡je±lijestzdefiniowanejako:ab=a+b+33p4.Zbada¢,czystruktura(R,)jestgrup¡je±lijestzdefiniowanejako:ab=a+b+2b5.Zbada¢,czystruktura(Q,+,·)jestpier±cieniem;6.Zbada¢,czystruktura(R,,)jestpier±cieniem,je±lijestzdefinio-wanejako:ab=a+b−5za±jako:ab=a·b+37.Zbada¢,czystruktura(R,,)jestpier±cieniem,je±lijestzdefinio-wanejako:ab=a+b+a·bza±jako:ab=a2·b+a·b+2·b.8.Zbada¢,czystruktura(A,+)jestpier±cieniem,je»eliAjestzbioremliczbpostaciap2+bp3+cp5,a,b,c2Q.9.Zbada¢,czystruktura(Q,+,·)jestciałem.10.Zbada¢,czystruktura(R−Q,+,·)jestciałem.11.Zbada¢,czystruktura({0,1},+,·)jestciałem.12.Zbada¢,czystruktura({−1,0,1},+,·)jestciałem.13.Zbada¢,czy3Literatura1.Podananawykładzie;2.SylwesterPrzybyło,AndrzejSzlachtowskiAlgebraigeometriaafinicz-nawzadaniach,WydawnictwoNaukowo-Techniczne,Warszawa1983.4

(P) motywy rozpoczęcia dzialalności w sferze e-usług, E-zine, E-zine - Web.Gov.pl
Motywy rozpoczęcia działalności w sferze e-usługBadanie zapotrzebowania na działania wspierające rozwój usług świadczonych elektronicznie (e-usług) przez przedsiębiorstwa mikro i małe Beata Mazurek-Kucharska Jacek Kuciński Radosław FlisUNIA...

!Metal processing industry, OŚ, sem 7 SOWiG, Projekt inżynierski, Separacja metali z układów bijonowych w oparciu o ultrafiltrację wspomaganą działaniem polimerów
SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE W ŚRODOWISKU – OBRÓBKA POWIERZCHNIOWA METALI, W TYM GALWANIZACJA INSTYTUT EKOLOGII TERENÓW UPRZEMYSŁOWIONYCH | 01.2012INSTYTUT EKOLOGII TERENÓW UPRZEMYSŁOWIONYCH | 01.2012 SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE W ŚRODOWISKU 3Obróbka...

(Microsoft PowerPoint - 05. Analiza strat przedsieb.ppt), Zarzadzanie Projektami
Analiza strategiczna przedsiębiorstwaAnaliza strategiczna firmyPodejścia do problematyki zarządzania strategicznego przedsiębiorstwa:• klasyczne – źródłem sukcesu umiejętności dostosowania się do układu warunków zewnętrznych•...

(przykładowa instrukcja), Metoda projektu
Marta Kotarba-Kańczugowska PRZYKŁADOWA INSTRUKCJA 1. Tematem projektu jest...

(P) modele serwisów społecznościowych, E-zine, E-zine - Web.Gov.pl
Modele serwisów społecznościowychJacek Hetman UNIA EUROPEJSKAEUROPEJSKI FUNDUSZROZWOJU REGIONALNEGO Autor: Jacek HetmanInfovide-MatrixWydawca:Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)ul. Pańska 81/83 00-834...

(05) Komunikat Komisji Skuteczna Europa - Stosowanie prawa wspólnotowego, Europeistyka II rok Prawo UE, Ćwiczenia
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 5.9.2007 KOM(2007) 502 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI SKUTECZNA EUROPA – STOSOWANIE PRAWA WSPÓLNOTOWEGO PL PL  KOMUNIKAT KOMISJI SKUTECZNA EUROPA – STOSOWANIE PRAWA WSPÓLNOTOWEGO1I. WPROWADZENIEUnia...

(P) Rynek elektronicznych systemów B2B, E-zine, E-zine - Web.Gov.pl
Rynek elektronicznych systemów B2BPaweł MamcarzUNIA EUROPEJSKAEUROPEJSKI FUNDUSZROZWOJU REGIONALNEGOAutor:Paweł MamcarzUBIK Business Consulting Sp. z o.o. www.ubikbc.plWydawca:Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ul. Pańska 81/83...

(P) analiza rozwoju portali społecznościowych w internecie, E-zine, E-zine - Web.Gov.pl
Analiza rozwoju portali społecznościowych w InternecieMałgorzata i Bartosz MałeccyUNIA EUROPEJSKAEUROPEJSKI FUNDUSZROZWOJU REGIONALNEGOAutor:Małgorzata i Bartosz MałeccyUBIK Business Consulting Sp. z o.o. www.ubikbc.plWydawca:Polska Agencja...

!!!2006 biofeedback and or sphincter excerises for tr of fecal incont rev Cochr, biofeedback
Biofeedback and/or sphincter exercises for the treatment offaecal incontinence in adults (Review)Norton C, Cody JD, Hosker GThis is a reprint of a Cochrane review, prepared and maintained by The Cochrane Collaboration and published in The Cochrane Library2008, Issue...

!!!!!!!!Przeczytaj najpierw, 3 Dla Inżyniera wszystko, Matematyka studia inżynierskie, politechniczne, Zadania, wykłady, Prace licencjacki, magisterskie, inżynierskie wzorce opublikowane w sieci
Jeli nie wiesz jak ma wyglšdać twoja praca licencjacka czy magisterska - zapraszam do lektury - niech wam się nie wydaje jednak, że to rozwišże wszystkie problemy - tak, czy siak - trza będzie się zebrać i samemu skleić te 60 stron tekstu, albo zlecić to komu kto was...

+12, Nauka, algebra
12Wyznacznikirz¡dmacierzy—suplementUwaga do definicji 12.1 W ró»nowarto±ciowym sko«czonym ci¡gu liczb rzeczy-wistychinwersj¦tworz¡ takie pary elementów, z których wi¦kszy wyst¦puje wtym ci¡gu przed mniejszym.Twierdzenie 12.7....

(1978) Cesarski poker, = PDF WALDEMAR ŁYSIAK
CESARSKI POKER „Według Machiavela świat jest partią gry i władcy, którzy biorąc w niej udział, nie chcą zostać oszukani, muszą sami znać sposoby oszukiwania". (Fryderyk Wielki w „Anty-Machiavelu") WSTĘP czyli trzy prezentacje: • PREZENTACJA...

(222)zar, 1 semestr, Fizyka, gotowce zadań laborki, 222
{\rtf\ansi...

(P) modele biznesowe e-usług, E-zine, E-zine - Web.Gov.pl
Modele biznesowe e-usługMichał ŚliwińskiUNIA EUROPEJSKAEUROPEJSKI FUNDUSZROZWOJU REGIONALNEGOAutor:Michał ŚliwińskiUBIK Business Consulting Sp. z o.o. www.ubikbc.plWydawca:Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ul. Pańska 81/83...

(Jak rysuja niewidomi), STUDIA PEDAGOGIKA
Jak rysuj niewidomiOsoby niewidome i widzce, rysujc otaczajce je obiekty, stosuj podobnetechniki, co dowodzi, ýe mi«dzy wzrokiem a dotykiem istnieje æcis¸y zwizekJohn M. Kennedystolatk. Spotka¸em j w Toron-to w 1973 roku. Rozmawia¸emtam z ludmi, ktrzy mieli...

(1 zeliwa [tryb zgodno ci]), W10 MiBM PWr, Semestr III, Materiałoznawstwo II - Prof. Dudziński, Dr Widanka, wykład
Żeliwa(+)(odlewnicze stopy żelaza, w których część lub cały węgiel jest w postaci wolnej – grafit)● masowe wytwarzanie stali rozpoczęło się dopiero w drugiej połowie XIX wieku,(konwertor)(piec martenowski)- metody wynalezione przez Bessemera...

(P) Logo w sieci - systemy identyfikacji wizualnej dla biznesów internetowych, E-zine, E-zine - Web.Gov.pl
Logo w sieci –– systemy identyikacji wizualnej dla biznesów internetowych Paulina OkonekUNIA EUROPEJSKAEUROPEJSKI FUNDUSZROZWOJU REGIONALNEGO      Autor: Paulina OkonekInfovide-Matrix Wydawca:Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości...

(LABORATORIUM 022 Sterownik GE 226 Fanuc 90-30), AM Gdynia, GE-Fanuc
LABORATORIUM 022 Sterownik GE Î Fanuc 90-30Strona 1To jest wersja html pliku .G o o g l e automatycznie generuje wersjħ html dokumentu podczas indeksowania Sieci.Page1INSTYTUT INFORMATYKI, AUTOMATYKI IROBOTYKI POLITECHNIKI WROCýAWSKIEJI-6LABORATORIUM...

(Microsoft PowerPoint - Wyk02, Semestr I
zarządzaniaWSAiB, Gdynia 2010/2011Koncepcje Koncepcje zarządzaniaWykład 2.Otoczenie organizacji i jej wpływ na zmiany podejścia do...

(1990) Dobry, = PDF WALDEMAR ŁYSIAK
Nota wydawnicza Powieść ta została napisana w latach 1984—86, początkowo z przeznaczeniem do publikacji w rodzimym „drugim obiegu”. Pełnomocnikiem autora w tej sprawie był młody poeta Jacek Kozik (laureat Nagrody Literackiej im. ST. Piętaka w roku 1986...